• دفتر مرکزی: 03137866930-٠٣١٣٦٢٦٣٠٥٠
  • آدرس شرکت: اصفهان، خيابان وحيد، تقاطع رودكي، مجتمع تجاري اداري رضا، طبقه اول
    03137866930 -٠٣١٣٦٢٦٣٠٥٠
    info@salambelit.ir